تولید اعداد تصادفی

شماره ابتدایی را وارد کنید؛ (مثال: 1)
شماره انتهایی را وارد کنید؛ (مثال: 10)