محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

وزن کیلوگرم
قد سانتی‌متر

BMI شما :

دسته‌بندی‌های BMI
BMI وضعیت بدن
کمتر از 18.5 کمبود وزن
18.5 – 24.9 نرمال
25.0 – 29.9 اضافه وزن
30.0 - 34.9 چاق
بیشتر از 35 خیلی چاق