تولید کننده رنگ (گرادینت)

Color 1:
Color 2:
Angle:
% Stop:
CSS:
SCSS: